Wednesday, February 13, 2013

Historic Sam Houston Hotel Building in Downtown Houston


Sam Houston Hotel, then Alden Hotel, renamed Sam Houston Hotel again in 2013
1117 Prairie Street, Houston, TX 77002